مغز گردو ممتاز تویسرکان ـ یک کیلوگرم

4,500,000 

مغز گردو درجه یک تویسرکان ـ یک کیلوگرم

3,500,000 

مغز گردو فسنجانی تویسرکان ـ یک کیلوگرم

2,400,000 

بادام درشت با پوست تویسرکان برداشت 1401

950,000 

مغز بادام خام تویسرکان ـ یک کیلوگرم

4,000,000 

سیر درجه یک تویسرکان برداشت 1401 ـ 5 کیلوگرم

2,250,000 

سماق تویسرکان – یک کیلوگرم

1,200,000 

عسل تویسرکان ـ یک کیلوگرم

2,300,000 

شیره انگور تویسرکان ـ یک کیلوگرم

2,000,000 

مغز بادام خام تویسرکان ـ 500 گرم

2,000,000 

مغز گردو درجه یک تویسرکان ـ 500 گرم

1,750,000 

مغز گردو ممتاز تویسرکان ـ 500 گرم

2,250,000 

مغز گردو لوکس تویسرکان ـ 500 گرم

2,750,000 

مغز گردو لوکس تویسرکان ـ یک کیلوگرم

5,500,000 

مغز گردو فسنجانی تویسرکان ـ 500 گرم

1,200,000 

مغز گردو دندانه تویسرکان ـ 500 گرم

1,400,000