مغز گردو ممتاز تویسرکان ـ یک کیلوگرم

3,600,000 

مغز گردو درجه یک تویسرکان ـ یک کیلوگرم

2,900,000 

مغز گردو فسنجانی تویسرکان ـ یک کیلوگرم

2,100,000 

سیر درجه یک تویسرکان برداشت 1401 ـ 5 کیلوگرم

2,000,000 

سماق تویسرکان – یک کیلوگرم

750,000 

عسل تویسرکان ـ یک کیلوگرم

2,200,000 

مغز گردو درجه یک تویسرکان ـ 500 گرم

1,450,000 

مغز گردو ممتاز تویسرکان ـ 500 گرم

1,800,000 

مغز گردو لوکس تویسرکان ـ 500 گرم

2,250,000 

مغز گردو لوکس تویسرکان ـ یک کیلوگرم

4,500,000 

مغز گردو فسنجانی تویسرکان ـ 500 گرم

1,050,000 

مغز گردو دندانه تویسرکان ـ 500 گرم

2,250,000 

مغز گردو دندانه تویسرکان ـ یک کیلوگرم

2,500,000 

مغز گردو فسنجانی ـ 500 گرم

1,125,000 

مغز گردو فسنجانی – یک کیلوگرم

2,250,000 

نقل هلی سنتی تویسرکان ـ یک کیلوگرم

450,000