مغز گردو ممتاز تویسرکان ـ یک کیلوگرم

قیمت اصلی 7,000,000 ریال بود.قیمت فعلی 6,500,000 ریال است.

مغز گردو درجه یک تویسرکان ـ یک کیلوگرم

قیمت اصلی 5,800,000 ریال بود.قیمت فعلی 5,500,000 ریال است.

مغز گردو فسنجانی تویسرکان ـ یک کیلوگرم

قیمت اصلی 4,600,000 ریال بود.قیمت فعلی 4,400,000 ریال است.

بادام درشت با پوست تویسرکان برداشت 1401

قیمت اصلی 1,500,000 ریال بود.قیمت فعلی 1,400,000 ریال است.

سماق تویسرکان – یک کیلوگرم

قیمت اصلی 2,000,000 ریال بود.قیمت فعلی 1,800,000 ریال است.

عسل تویسرکان ـ یک کیلوگرم

قیمت اصلی 3,000,000 ریال بود.قیمت فعلی 2,800,000 ریال است.

شیره انگور تویسرکان ـ یک کیلوگرم

قیمت اصلی 3,300,000 ریال بود.قیمت فعلی 3,000,000 ریال است.

مغز گردو درجه یک تویسرکان ـ 500 گرم

قیمت اصلی 2,900,000 ریال بود.قیمت فعلی 2,750,000 ریال است.

مغز گردو ممتاز تویسرکان ـ 500 گرم

قیمت اصلی 3,500,000 ریال بود.قیمت فعلی 3,250,000 ریال است.

مغز گردو لوکس تویسرکان ـ 500 گرم

قیمت اصلی 4,000,000 ریال بود.قیمت فعلی 3,750,000 ریال است.

مغز گردو لوکس تویسرکان ـ یک کیلوگرم

قیمت اصلی 8,000,000 ریال بود.قیمت فعلی 7,500,000 ریال است.

مغز گردو فسنجانی تویسرکان ـ 500 گرم

قیمت اصلی 2,300,000 ریال بود.قیمت فعلی 2,200,000 ریال است.

مغز گردو دندانه تویسرکان ـ 500 گرم

قیمت اصلی 2,500,000 ریال بود.قیمت فعلی 2,400,000 ریال است.

مغز گردو دندانه تویسرکان ـ یک کیلوگرم

قیمت اصلی 5,000,000 ریال بود.قیمت فعلی 4,800,000 ریال است.

مغز گردو فسنجانی ـ 500 گرم

قیمت اصلی 2,400,000 ریال بود.قیمت فعلی 2,300,000 ریال است.