مغز گردو فسنجانی ـ 500 گرم

1,125,000
مغز گردو فسنجانی ـ 500 گرم   تفاوت مغز گردوی فسنجانی 170 و 190 هزار تومانی    

مغز گردو فسنجانی ـ یک کیلوگرم

2,250,000
مغز گردو فسنجانی ـ یک کیلوگرم   تفاوت مغز گردوی فسنجانی 200 و 225 هزار تومانی

سیر ترشی ـ 700 گرم

350,000
سیر ترشی با سیر و سرکه تویسرکان ـ 700 گرم سیر ترشی تازه آماده و ارسال می شود و برای